Regulamin usługi Newsletter

Regulamin świadczenia usługi „Mailing/Newsletter”:

 1. Wydawcą „Mailing/Newsletter Prosta Ideajest StartUp Prosta Idea prowadzony przez Annę Rybicką w ramach Programu AIP – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-43, zwaną w dalej stroną Prosta Idea.
 2. Przedmiotem usługi „Mailing/Newsletter Prosta Idea” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez stronę Prosta Idea na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem.
 3. Usługa mailing/Newslettera jest bezpłatna i jest dostępna dla każdego podmiotu, który korzysta ze strony pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w punkcie 6. Niniejszego Regulaminu.
 1. Mailing/Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników co najmniej 1 raz w miesiącu.
 2. Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę usług świadczonych przez stronę Prosta Idea oraz informacje dotyczące działalności bloga oraz sklepu Prosta Idea oraz promocji, których organizatorem jest Prosta Idea lub podmioty współpracujące takie jak m. in. agencje marketingowe, portale aukcyjne itp.
 3. Zamówienie usługi Mailing/Newsletter przez użytkownika następuje za pośrednictwem strony www.prostaidea.pl w zakładce Newsletter po udzieleniu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie zasadami zawartymi w dokumencie polityki prywatności dostępnym pod adresem http://prostaidea.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ .
 4. Korzystanie przez usługobiorcę z usługi Mailing/Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca zamawiający usługę mailing/newsletter powinien podać swój adres poczty elektronicznej.
 6. Każde wydanie Mailingu/ Newslettera Prosta Idea zawiera:

a) wskazanie strony Prosta Idea jako nadawcy.

b) wypełnione pole „Temat” określające treść Mailingu/Newslettera Prosta Idea,

c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Mailingu/Newslettera lub zmiany adresu poczty elektronicznej usługobiorcy .

 1. Szczegółowe warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez stronę Prosta Idea  zawarte są w dokumencie polityki prywatności dostępnej  pod linkiem http://prostaidea.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ . Dokument polityki prywatności zawiera również informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania plików cookies przez stronę Prosta Idea.
 2. Każdy usługobiorca Mailingu/Newslettera ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 6 Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej przez stronę Prosta Idea w ramach usługi Newsletter lub przesłanie stosownej wiadomości na adres pi@prostaidea.pl .